About Hatty Uk flag and Swedish flag

Annabel

I was trained as a Clinical Psychologist by The National Health Service in the UK through University of Hertfordshire and completed my doctoral training in 2010. I am also certified by Valvira to practice as a Psychologist here in Finland. I have lived in Finland for 12 years and have worked in the private sector with adults, children and young people (Coronaria/Folkhälsan) as well as a School Psychologist and consultant in several Swedish speaking public schools. More recently I have worked as School Psychologist and Wellbeing Lead at Helsinki International School. I am qualified to work with children, young people and adults with a range of difficulties, and I use an integrative and evidence-based approach to treatment and psychological therapy.  My training in psychological therapies is extensive and includes: CBT, ACT, CFT, Mindfulness, Narrative, Motivational, Brief and Systems approaches with clients.  

Work with Adults:

With adults I can work with difficulties ranging from depression, anxiety disorders including panic and OCD, eating disorders, complex grief,  burnout, sleep difficulties and difficulties arising from diagnoses such as ADHD and Autism.  I am also trained in supporting people to adjust to and live with chronic health conditions such as pain, HIV and diabetes, and can assist with smoking cessation and dietary/nutritional issues.  I also have a special interest in maternal and family postnatal health.  As well as this I am a trained Cognitive Coach and can guide clients to discover the blocks that are holding them back in their personal and work-life, and how to realise their life and career goals. I can also offer neuropsychological assessments to adult clients.

Work with children, adolescents and families:

With children and adolescents I can work on a range of issues from early childhood difficulties such as toileting, fussy eating, sleep and tantrums to more complex issues such as depression, anxiety disorders including panic and OCD, self-harming, eating disorders, body dysmorphia, trauma and difficulties that may arise for gender dysmorphia. I can also offer neuropsychological assessment services and can work with issues around neurodiversity, supporting both the child and parents/caregivers. With children and young people I like to work with parents and caregivers wherever possible.

Parenting: 

I have broad and comprehensive experience of working with parents of children and young people. I am a trained Webster Stratton Incredible Years programme provider, but am also familiar with attachment parenting approaches such as Dan Siegal “The Whole Brain Child.” I have extensive experience of consultation work with the parents of young people and an in-depth understanding of the obstacles and difficulties that young people face in our modern society.

Dr Harriet (Hatty) Francis-Ehnholm

DClinpsy, Cpsychol, MBPsS, HPCP, Valvira Psychologist  00904155470

Languages: English and Swedish

Kognitiv terapi på svenska

Jag utbildades till klinisk psykolog av National Health Service i Storbritannien genom University of Hertfordshire och avslutade min doktorandutbildning 2010. Jag är också certifierad av Valvira för att praktisera som psykolog här i Finland. Jag har bott i Finland i 12 år och har arbetat inom privat sektor med vuxna, barn och unga (Coronaria/Folkhälsan) samt Skolpsykolog och konsult i flera svenskspråkliga skolor.

Arbeta med vuxna:

Med vuxna kan jag arbeta med svårigheter som sträcker sig från depression, ångeststörningar inklusive panik och OCD, ätstörningar, komplex sorg, utbrändhet, sömnsvårigheter och svårigheter som härrör från diagnoser som ADHD och ASD. Jag är också utbildad i att stödja människor att anpassa sig till och leva med kroniska hälsotillstånd som smärta, HIV och diabetes, och kan hjälpa till med missbrukssvårigheter. Jag har också ett speciellt intresse för mödrar och familjer efter födseln. Jag kan även erbjuda neuropsykologiska bedömningar till vuxna klienter.

Arbeta med barn, ungdomar och familjer:

Med barn och ungdomar kan jag arbeta med frågor från tidiga barndomssvårigheter som toalettbesök, sömn och raserianfall till mer komplexa frågor som depression, ångeststörningar inklusive panik och tvångssyndrom, självskadande, ätstörningar, kroppsdysmorfi , trauma och svårigheter som kan uppstå för könsdysmorfi. Jag kan även erbjuda neuropsykologiska bedömningstjänster. Jag kan arbeta med frågor kring neurodiversitet och stödja både barnet och föräldrar/vårdare. Med barn och unga gillar jag att arbeta med föräldrar och vårdgivare där det är möjligt.

Föräldraskap:

Jag har bred och omfattande erfarenhet av att arbeta med föräldrar till barn och unga. Jag är en utbildad Webster Stratton Incredible Years programledare, men jag är också bekant med anknytningsföräldraskapsmetoder som Dan Siegal “The Whole Brain Child.” Jag har lång erfarenhet av konsultationsarbete med ungas föräldrar och en fördjupad förståelse för de hinder och svårigheter som unga möter i vårt moderna samhälle.

Dr Harriet (Hatty) Francis-Ehnholm

DClinpsy, Cpsychol, MBPsS, HPCP, Valvira Psychologist  00904155470

Språk: engelska och svenska.

Summary

Languages

English, Swedish

Therapeutic style

Active, Collaborative, Visualising (writing, mapping and drawing)

Training

Doctorate degree in Clinical Psychology; training in health psychology, chronic health conditions and Acceptance and Commitment Therapy (ACT); ongoing psychotherapist training with integrative orientation

Types of therapy offered

Integrative therapy; Acceptance and commitment therapy (ACT); Cognitive behavioural therapy (CBT); Compassion-focused therapy (CFT); Mindfulness; Narrative therapy; Motivational interviewing

Contact me

To book a session, email

hatty@compasspsychology.fi